कापीराइट

इद वेबसाइट स्‍पाँन्‍सर कीतोरूCBASE

इद वेबसाइटता बारेमते एक्‍को जानकारि गावाले इत्‍ते, mahagondwana@gmail.com पोर्रो ईमेल लोहाटु.

हिलाकोंटे अन्‍नि सामानता कापीराइटहाटीं रासि इर्राटुAheri Gondi Translation Team.

इद वेबसाइट गोंडि लोकुरा आत्मिक, सारीरिक, आर्तिक आनि सामाजिक विकासताहाटीं तयार कियमळ जर्गता. इद वेबसाइटताल दोर्काना जानकारिता बारेमते अन्‍नि अदिकाराल्‍कु महगा मंतां.

सेअर कीम